• regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklep.uffo.eu

(treść obowiązująca od dnia 30.06.2023r.)

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)
UFFO.PL Marek Grabowski
zwana w dalszej części Regulaminu „Operatorem”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego pod adresem: http://www.sklep.uffo.eu zwanego dalej Sklepem, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Postawę prawną niniejszego Regulaminu w zakresie nabywania i zwrotów towarów stanowią w szczególności:

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),

2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

  1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://www.sklep.uffo.eu, za pośrednictwem którego Operator dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;

  2. Operator - „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, NIP: 527-103-76-67, REGON: 011203826, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu, zwany dalej także Sprzedającym;

  3. Administrator danych - „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, NIP: 527-103-76-67, REGON: 011203826, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu;

  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie, zwany dalej także Użytkownikiem;

  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;

  6. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;

  7. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;

  8. Umowa – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji;

  9. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje złożenia Zamówienia;

  10. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych Kupującego, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta;

  11. Dane – dane Kupującego, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;

  12. Konto – indywidualne konto Kupującego utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu;

  13. Cena – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;

  14. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Kupujący;

  15. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Kupującego podczas dokonywania Zamówienia;

4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego i poprzez zapoznanie się z jego zawartością. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

5. Przez dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych – Polityką Prywatności, Polityką Cookies i dokonać ich akceptacji.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących (Konsumentów, jak i do przedsiębiorców) korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem zapisów niniejszego Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które jednoznacznie odnoszą się do Konsumentów.

7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedającego i jest prawnie chroniona.

8. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej http://www.sklep.uffo.eu, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia. Użytkownik w każdej chwili może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Regulaminu.

9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie http://www.sklep.uffo.eu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Klienci mogą porozumiewać się z Operatorem za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres sklep@uffo.eu, telefonicznie – dzwoniąc pod numer (+48) 501 769 117 oraz drogą pisemną – wysyłając korespondencję na adres: UFFO.PL, Al. Wilanowska 273, 02-730 Warszawa.

11. Wszelka korespondencja przesyłana na adres Sklepu oraz umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są w języku polskim.

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Kupującym założenia Konta na stronie internetowej Sklepu poprzez wypełnienie formularza Rejestracji oraz udostępnieniu Kupującym formularza zamówienia (Koszyka) na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Kupującym korzystania z zasobów Sklepu (które stanowią oferowane w Sklepie Towary) po zalogowaniu się. Założenie Konta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej Kupującego. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się podawać swoje, prawdziwe dane osobowe. Wypełnienie pól opcjonalnych w formularzach przez Użytkownika nie jest obowiązkowe. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia Konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w par. 1 pkt 10 Regulaminu).

3. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie w rozumieniu przepisów prawa, zdolne do czynności prawnych lub posiadający taką zgodę prawnego opiekuna


4. Usługa formularza (Koszyka) zamówienia polega na umożliwieniu Kupującym składania Zamówień (oświadczeń woli) na Towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w par. 2 pkt 1 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.


5. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Operator informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed w/w zagrożeniami.

7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

8. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiował i wykorzystywał jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody UFFO.PL Marek Grabowski.

9. Operator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu usług, związanych z obsługą i konserwacją systemu. Użytkownik nie musi być informowany o przerwach w dostępie.

§ 3

Składanie Zamówień

1. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu: http://www.sklep.uffo.eu, za pośrednictwem formularza Koszyk, na wszystkie Towary aktualnie dostępne w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Kupującego Zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Towarów na stronie http://www.sklep.uffo.eu, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza Zamówienia, wybór sposobu Płatności i Kosztów Dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

4. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Kupującym, a Operatorem. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

5. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych http://www.sklep.uffo.eu, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia i jest wymagane przez firmę kurierską w przypadku Dostawy dokonywanej za jej pośrednictwem do osób prywatnych.

6. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę Towaru oraz Koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.

7. Wszystkie Towary oferowane przez Operatora w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Wiążąca Kupującego oraz Operatora jest cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia. Podane na stronach Sklepu ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na kacie Towaru, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.

8. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Kupującego Płatności. Kupujący zobowiązany jest do dokonania Płatności w wybranej podczas składania zamówienia formie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W sytuacji gdy Kupujący nie zastosuje się do niniejszego zapisu, wówczas Sklep anuluje złożone i nie opłacone zamówienie. Zapis niniejszy nie dotyczy to Zamówień składanych przez Kupujących z opcją Płatności przy odbiorze Towaru (w przypadkach gdy ta forma została udostępniona przez Operatora).

9. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

10. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

§ 4

Formy Płatności

1. Kupujący może wybrać spośród następujących form Płatności za Towar:

 1. przelew bankowy dokonywany przez Kupującego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego nr Bank Handlowy w Warszawie SA nr 65 1030 0019 0109 8530 0046 5717

 2. za pośrednictwem serwisów płatniczych online wskazanych podczas składania Zamówienia (w przypadku, gdy taka opcja będzie dostępna).

2. Dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Operatora lub otrzymania informacji z serwisów płatniczych online o dokonanej wpłacie przez Zamawiającego na rzecz Operatora.

3. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

§ 5

Dostawa

1. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem samoobsługowych automatów paczkowych, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu Zamówienia. Zamówione Towary dostarczane są – w zależności od wyboru Kupującego – bezpośrednio na adres Kupującego wskazany w formularzu Zamówienia lub do wskazanego punktu odbioru. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany firm świadczących usługi kurierskie, w ramach których dostarczany jest Towar do Kupującego bez konieczności powiadamiania o tym fakcie Kupującego. Zmiana taka nie wiąże się z dodatkowymi kosztami obciążającymi Kupującego.

3. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu Towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem Zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji Koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed złożeniem Zamówienia.

4. Czas realizacji Zamówienia i w efekcie dokonanej wysyłki Towaru wynosi do 2 dni roboczych od daty zaksięgowania należności. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary nie będące w danej chwili dostępne lub wykonywane na specjalne zamówienie Kupującego czas realizacji Zamówienia jest ustalany w odrębnym trybie, o czym Kupujący jest informowany podczas składania Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail. W sytuacji gdy Kupujący zamawia w ramach jednego Koszyka Towar aktualnie dostępny oraz Towar, który nie jest aktualnie dostępny (wykonywany na zamówienie Kupującego), wysyłka Towarów następuje wspólnie po zrealizowaniu Zamówienia na Towar nie będący dostępny w chwili składania Zamówienia.

5. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem za pośrednictwem samoobsługowych automatów paczkowych wynosi 2-4 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Deklarowany czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi do 2 dni roboczych od dnia nadania przesyłki.

6. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu zaleca się sporządzenie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne. Dostawca ma obowiązek sporządzenia takiego protokołu w obecności Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w przesyłkach realizowanych przez samoobsługowych automatów paczkowych uszkodzenie towaru należy zgłosić ten fakt Operatorowi w formie pisemnej (korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@uffo.eu) w terminie nie późniejszym niż dwa dni robocze od daty odebrania przesyłki.

7. Kupujący ma także możliwość zwrotu Towaru oraz jego wymianę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6

Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Kupującym sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Towarów Kupującym przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Kupujący składa reklamację się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w par. 1 pkt 10 niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Kupującego, a także potwierdzenie dokonania zakupu Towaru reklamowanego w Sklepie. Operator udostępnia Kupującemu formularz reklamacyjny (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu), który można pobrać ze strony http://www.sklep.uffo.eu.


3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Operatora ze sprzedanym Towarem, Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na swój koszt dostarczyć Towar do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, z którego rzecz została wysłana Kupującemu.


4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług po sprzedażowych.


5. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

7. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Operatora o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

9. Gwarancja nie obejmuje:
a) naturalnego zużycia,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru,
c) uszkodzeń powstałych wskutek konserwacji niezgodnej z podanymi na załączonych do Towaru etykietach zaleceniami.

10. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru wraz z żądaniem Kupującego w zakresie składanej reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany Towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

11. W przypadku nie wywiązania się przez Sklep z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy Kupna.

12. Kupujący traci prawa gwarancyjne, gdy Towar był nadal użytkowany po pojawieniu się domniemanej wady będącej przedmiotem reklamacji. Kupujący traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub naprawy towaru wykonanej we własnym zakresie.

13. W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, Towar może być oddany przez Sklep do oceny rzeczoznawcy. W tym przypadku termin rozpatrywania reklamacji zostaje wydłużony o okres, w jakim rzeczoznawca wyda swoją opinię. W przypadku opinii wydanej przez rzeczoznawcę, świadczącej o bezzasadności reklamacji, koszty badania i opinii wydanej przez rzeczoznawcę ponosi Kupujący.

14. Towary odesłane przez Kupującego (składającego reklamację) za pobraniem nie będą przyjmowane przez Operatora.

15. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w par. 7 pkt 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


2. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenia zanim Operator przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. Towar dedykowany);

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


8. Jeżeli Kupujący zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Operatora w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Operatorowi kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Operatora o odstąpieniu od niniejszej umowy.


9. Kupujący powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

10. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sklepu: „UFFO.PL”, Al. Wilanowska 273, 02-730 Warszawa.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Przesyłki awizowane do odbioru pod adresem innym niż wskazany w par. 7 pkt. 10 nie będą odbierane przez Sprzedającego.

12. Pieniądze za odesłany Towar oraz Koszt dostawy (zgodnie z z par. 7 pkt 1 Regulaminu) zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Operatora zwracanego Towaru.

13. Operator dokonuje zwrotów pieniędzy wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Jeżeli Operator nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W szczególności Kupujący ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Operatorem zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

3. Kupujący ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 9

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6 m 60, NIP: 527-103-76-67, REGON: 011203826, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Administrator danych przetwarza dane Kupujących wyłącznie na potrzeby realizacji obsługi składanych zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę - informowania o oferowanych przez Sklep produktach. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

3. Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Kupujących na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Operator oświadcza, że zabezpiecza dane osobowe Kupujących przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). Dokument Polityka Prywatności widoczny jest na głównej stronie serwisu Operatora. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Operatora. Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Polityki Prywatności.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym http://www.sklep.uffo.eu.

6. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w celu:

- świadczenia usług przez Operatora,

- o ile Użytkownik wyraził zgodę, przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach bądź usługach powiązanych z usługami Użytkownika (tzw. cel marketingowy / newsletter).

7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:

- przez okres niezbędny do realizacji usług, a także po zakończeniu korzystania z nich w zw. z rozliczeniem płatności lub dochodzeniem roszczeń.

- w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane przed wycofaniem tej zgody.

8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

9. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Operator honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia w/w ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.


2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupujących nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Załączniki do umowy stanowią:

1) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,

2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,

3) Wzór formularza reklamacyjnego,

4) Polityka prywatności.

Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2023r.

Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Al. Wilanowska 273, 04-730 Warszawa, tel. +48 201 769 117 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia - innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Załącznik nr 2 - Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Dane sklepu:

UFFO.PL Marek Grabowski

Polska, Al. Wilanowska 273, 02-730 Warszawa

NIP: 527-103-76-67

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Data:

,

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest UFFO.PL Marek Grabowski z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Platynowa 6/60 00-808 Warszawa, e-mail: sklep@uffo.eu, telefon: +48 501 769 117. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji z tytułu rękojmi (podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży). Ponadto dane będą przetwarzane do celów rachunkowych i rozliczeniowych (podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń stron (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora). Odbiorcami danych będą podmioty umożliwiające prawidłową obsługę procesu reklamacyjnego tj. dostawcy rozwiązań technicznych oraz IT (m.in. w zakresie komunikacji oraz wsparcia i utrzymania systemu teleinformatycznego), a także podmioty zapewniające usługi płatnicze, przewozowe i prawne. Dane z niniejszego formularza będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń albo przez okres wynikający z przepisów rachunkowych. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia i obsługi reklamacji. W oparciu o dane uzyskane z formularza reklamacyjnego Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Załącznik nr 3 - Wzór (formularz) reklamacyjny

Dane sklepu:

UFFO.PL Marek Grabowski

Polska, Al. Wilanowska 273, 02-730 Warszawa

NIP: 527-103-76-67

Ja niniejszym informuję o stwierdzeniu wad występujących w nabytej następującej rzeczy:

Żądanie reklamującego względem złożonej reklamacji:

usunięcie wady (naprawa towaru)

wymiana towaru na wolny od wad

obniżenie ceny towaru o ______________ zł*

odstąpienie od umowy (zwrot środków)*

Data zawarcia umowy:

Data stwierdzenia wady:

Imię i nazwisko:

Adres:

Data złożenia reklamacji:

Numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot należności za towar:

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

SMS (podaj numer telefonu):

e-mail (podaj adres konta):

inny (opisz w jaki sposób mamy udzielić odpowiedzi):

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu reklamacyjnym jest UFFO.PL Marek Grabowski z siedzibą w Warszawie. Adres: ul. Platynowa 6/60 00-808 Warszawa, e-mail: sklep@uffo.eu, telefon: +48 501 769 117. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia i obsługi reklamacji z tytułu rękojmi (podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży). Ponadto dane będą przetwarzane do celów rachunkowych i rozliczeniowych (podstawą prawną jest wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) oraz w celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń stron (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora). Odbiorcami danych będą podmioty umożliwiające prawidłową obsługę procesu reklamacyjnego tj. dostawcy rozwiązań technicznych oraz IT (m.in. w zakresie komunikacji oraz wsparcia i utrzymania systemu teleinformatycznego), a także podmioty zapewniające usługi płatnicze, przewozowe i prawne. Dane z niniejszego formularza będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń albo przez okres wynikający z przepisów rachunkowych. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia i obsługi reklamacji. W oparciu o dane uzyskane z formularza reklamacyjnego Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załącznik nr 4 - Polityka Prywatności

obowiązuje od 25.05.2018r.

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.sklep.uffo.eu, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer statystyczny REGON: 0112038261 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-103-76-67.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z dostępem do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

UFFO.PL Marek Grabowski staje się Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych.

Dane osobowe są wykorzystywane gdy następuje:

1) fakturowanie,

2) przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,

3) informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,

4) informowanie o planowanych pracach technicznych,

5) informowanie o zmianach regulaminów,

6) realizacja obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkownika,

7) wyjaśnianie w zakresie rozliczeń,

8) bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę lub o niego poprosi,

9) przesyłanie informacji marketingowych mailem, sms-em, telefonicznie lub innymi kanałami – jeśli te były zamówione lub Użytkownik wyraził zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę).

II. Cel zbierania danych

Administrator danych pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku i ich zachowaniu poprzez:

1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

2) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka")

3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego obsługującego adres http://www.sklep.uffo.eu.

Informacje w formularzach:

a) Serwis zbiera i przetwarza informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika,

b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),

c) Dane podane w formularzu mogą stać się zbiorem potencjalnych klientów przetwarzany przez Operatora Serwisu,

d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji usług, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy,

e) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np.  serwisów obsługujących płatności lub innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Prawo dostępu Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) oraz przenoszenia danych.

f) prawo wniesienia sprzeciwu,

2. W razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Na działania Administratora przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Z Administratorem danych osobowych, w sprawach związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować poprzez dedykowane lub ogólnie dostępne kanały łączności podane na głównej stronie Serwisu www Operatora.IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków na nim ciążących. Mogą to być odbiorcy tacy jak:

- osoby upoważnione przez UFFO.PL Marek Grabowski tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- podmioty przetwarzające, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych

- inni odbiorcy danych np. pośrednicy, kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, podmioty windykujące, organy publiczne, księgowi, firmy obsługi IT

- podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty mogą przetwarzać dane na podstawie umowy z nasza firmą i wyłącznie na nasze polecenie.

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na serwerze obsługującym adres http://www.sklep.uffo.eu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1) czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,

2) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS

3) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS

4) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

5) Informacje o przeglądarce Użytkownika,

6) Informacje o adresie IP.

3. Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VI. Metody ochrony danych osobowych.

1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

1) ochronę przed nieautoryzowanym dostępem

2) ochronę przed utratą danych

3) Hasła Użytkownika nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

4) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione podczas transmisji (certyfikat SSL).

VII. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce Cookies.

VIII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu końcowym z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby oprogramowanie takie było stale aktualizowane, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

3. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową firewall.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż w swoim serwisie www stosuje zabezpieczenia mające na celu utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nie służących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

X. Postanowienie końcowe.

1. Korzystając z serwisu www i funkcji udostępnionych przez Operatora Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na przetwarzanie danych Użytkowników.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Newsletter to wiadomość elektroniczna dostarczona w związku z tematyką strony internetowej sklep UFFO.EU, która zawiera informację promocyjną, handlową, edukacyjną lub informacyjną, a na której otrzymywanie Użytkownik wyraził zgodę poprzez rejestrację w Serwisie Operatora potwierdzając podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

XI. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub sklep@uffo.eu.Załącznik nr 5 - Polityka cookies

Operatorem oraz Administratorem danych naszej Witryny sklep UFFO.EU jest:

UFFO.PL Marek Grabowski, kontakt e-mail: sklep@uffo.eu:

I. Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

1. Witryna znajdujący się na stronie http://www.sklep.uffo.eu, korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w na Twoim urządzeniu końcowym (dalej zwanym urządzeniem) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.

3. Cookies zwierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest UFFO.PL Marek Grabowski z siedzibą: 00-808 Warszawa, ul. Platynowa 6/60

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. umożliwienia korzystania z Panelu Klienta,

c. ułatwienia użytkownikom poruszania się po stronach serwisu i korzystania z niego w tym utrzymywania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,

d. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programów afiliacyjnych,

e. określania profilu użytkownika aby wyświetlać najbardziej dopasowane materiały w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

f. prowadzenia analizy ruchu oraz monitoringu oglądalności Witryny,

g. umożliwienia korzystania z Programu Partnerskiego,

h. dostosowania serwisu do preferencji użytkowników,

i. zapewnienia standardów bezpieczeństwa.

6. W ramach Witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

a). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania Użytkownika, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

c). Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje znajdziesz na ten temat w dokumentacji przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z naszą firmą podmioty, w szczególności tzw. media społecznościowe, które posiadają swoją politykę ochrony prywatności (Google Analytics > http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html, YouTube > http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/ ).

9. UFFO.PL Marek Grabowski korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Witrynie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.

Informacje wynikające z plików cookies o Twoich preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google możesz przeglądać i edytować przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

II. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie wyrażasz zgody na korzystanie z plików cookies zmodyfikuj ustawienia przeglądarki internetowej w tym zakresie, usuń zapisane pliki cookies albo wprowadź automatyczne ich blokowanie. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania plikami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Edge | Internet Explorer | Chrome | Safari | Firefox | Opera

Urządzenia mobilne:

Android | Safari (iOS) | Windows Phone

III. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

pliki cookies analityczne

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej nie zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Gogle Analytics.

nie