• polityka prywatności

obowiązuje od 25.05.2018r.

 

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym http://www.sklep.uffo.eu, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer statystyczny REGON: 0112038261 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-103-76-67.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z dostępem do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

UFFO.PL Marek Grabowski staje się Administratorem pozyskanych w ten sposób danych osobowych.

Dane osobowe są wykorzystywane gdy następuje:

1) fakturowanie,

2) przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,

3) informowanie o terminach wygasania usług i możliwości ich przedłużania,

4) informowanie o planowanych pracach technicznych,

5) informowanie o zmianach regulaminów,

6) realizacja obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania Użytkownika,

7) wyjaśnianie w zakresie rozliczeń,

8) bezpośredni kontakt handlowy – jeśli Użytkownik wyrazi zgodę lub o niego poprosi,

9) przesyłanie informacji marketingowych mailem, sms-em, telefonicznie lub innymi kanałami – jeśli te były zamówione lub Użytkownik wyraził zgodę na takie formy kontaktu (np. zapisując się na newsletter, oznaczając odpowiednią zgodę rejestrując usługę).

 

II. Cel zbierania danych

Administrator danych pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

Serwis pozyskuje informacje o Użytkowniku i ich zachowaniu poprzez:

1) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

2) zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka")

3) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego obsługującego adres http://www.sklep.uffo.eu.

Informacje w formularzach:

a) Serwis zbiera i przetwarza informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika,

b) Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),

c) Dane podane w formularzu mogą stać się zbiorem potencjalnych klientów przetwarzany przez Operatora Serwisu,

d) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji usług, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy,

e) Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np.  serwisów obsługujących płatności lub innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

III. Prawo dostępu Użytkownika

1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) usunięcia,

d) ograniczenia przetwarzania,

e) oraz przenoszenia danych.

f) prawo wniesienia sprzeciwu,

2. W razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Na działania Administratora przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

4. Z Administratorem danych osobowych, w sprawach związanych z ich przetwarzaniem można się skontaktować poprzez dedykowane lub ogólnie dostępne kanały łączności podane na głównej stronie Serwisu www Operatora.IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2. W niektórych sytuacjach Operator ma prawo przekazywać dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy lub do zrealizowania obowiązków na nim ciążących. Mogą to być odbiorcy tacy jak:

- osoby upoważnione przez UFFO.PL Marek Grabowski tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,

- podmioty przetwarzające, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych

- inni odbiorcy danych np. pośrednicy, kurierzy, banki, ubezpieczyciele, kancelarie prawne, podmioty windykujące, organy publiczne, księgowi, firmy obsługi IT

- podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty mogą przetwarzać dane na podstawie umowy z nasza firmą i wyłącznie na nasze polecenie.

V. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu na serwerze obsługującym adres http://www.sklep.uffo.eu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1) czas nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi,

2) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS

3) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS

4) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

5) Informacje o przeglądarce Użytkownika,

6) Informacje o adresie IP.

3. Powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VI. Metody ochrony danych osobowych.

1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:

1) ochronę przed nieautoryzowanym dostępem

2) ochronę przed utratą danych

3) Hasła Użytkownika nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny.

4) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione podczas transmisji (certyfikat SSL).

 

VII. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Polityce Cookies.

VIII. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu końcowym z którego Użytkownik korzysta. Zaleca się, aby oprogramowanie takie było stale aktualizowane, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

3. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową firewall.

4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Operator oświadcza, iż w swoim serwisie www stosuje zabezpieczenia mające na celu utrudnienie włamania się do systemu Użytkownika.

 

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nie służących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

X. Postanowienie końcowe.

1. Korzystając z serwisu www i funkcji udostępnionych przez Operatora Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na przetwarzanie danych Użytkowników.

3. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Newsletter to wiadomość elektroniczna dostarczona w związku z tematyką strony internetowej sklep UFFO.EU, która zawiera informację promocyjną, handlową, edukacyjną lub informacyjną, a na której otrzymywanie Użytkownik wyraził zgodę poprzez rejestrację w Serwisie Operatora potwierdzając podanie swojego adresu e-mail lub numeru telefonu. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

 

XI. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub sklep@uffo.eu.