Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  sklep.uffo.eu 

(treść obowiązująca od dnia 25.12.2014r.)

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego pod adresem: http://sklep.uffo.eu zwanego dalej Sklepem, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Kupującego oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

2. Postawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
2) Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące definicje:

1)  Sklep  – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym http://sklep.uffo.eu, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
2)  Sprzedający  – „UFFO.PL Marek Grabowski”  z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, NIP: 527-103-76-67, REGON: 011203826,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej będący właścicielem Sklepu, zwany dalej także Administratorem danych;
3)  Kupujący  – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie;
4)  Konsument  – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową;
5)  Towar  – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;
6)  Zamówienie  – procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy;
7)  Umowa  – umowa sprzedaży Towaru, która jest zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji;
8)  Koszyk  – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje złożenia Zamówienia;
9)  Rejestracja  – czynność polegająca na podaniu Danych Kupującego, niezbędnych dla utworzenia indywidualnego Konta;
10)  Dane – dane Kupującego, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia;
11)  Konto  – indywidualne konto Kupującego utworzone po dokonaniu Rejestracji umożliwiające składanie Zamówień bez potrzeby każdorazowego podania Danych oraz korzystanie z innych funkcjonalności Sklepu.
12)  Cena  – cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy;
13)  Koszty dostawy  – koszty dostarczenia Towaru, które pokrywa Kupujący;
14)  Płatność  – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Kupującego podczas dokonywania Zamówienia;  

4. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego. W tym celu niezbędnym jest posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

5. Przez dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz dokumentem określającym zasady przetwarzania danych osobowych – Polityką Prywatności i dokonać ich akceptacji.

6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Kupujących (Konsumentów, jak i do przedsiębiorców) korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem zapisów niniejszego Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Kupujących będących Konsumentami, a także za wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które jednoznacznie odnoszą się do Konsumentów.

7. Zawartość strony internetowej Sklepu stanowi własność Sprzedającego i jest prawnie chroniona.

8. Klienci mogą w każdej chwili uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej http://www.sklep.uffo.eu, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach http://www.sklep.uffo.eu, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

10. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej wysyłając korespondencję na adres sklep@uffo.eu, telefonicznie – dzwoniąc pod numer (+48) 22 610-26-66 oraz drogą pisemną – wysyłając korespondencję na adres: UFFO.PL, ul. Czechowicka 13, 04-218 Warszawa.

11. Wszelka korespondencja przesyłana na adres Sklepu oraz umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu są w języku polskim.

 

§ 2

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedający świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Kupującym założenia Konta na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Kupującym formularza zamówienia (zwanego Koszykiem) na stronie internetowej Sklepu.

2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Kupującym korzystania z zasobów Sklepu (które stanowią oferowane w Sklepie Towary) po zalogowaniu się. Założenie Konta wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej Kupującego. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje Konto poprzez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia Konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w par. 1 pkt 10 Regulaminu).

3. Usługa formularza (Koszyka) zamówienia polega na umożliwieniu Kupującym składania Zamówień (oświadczeń woli) na Towary oferowane przez Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w par. 2 pkt 1 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Sprzedający informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed w/w zagrożeniami.

6. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.


§ 3

Składanie Zamówień

1.  Zamówienia można składać poprzez stronę internetową Sklepu:http://sklep.uffo.eu, za pośrednictwem formularza Koszyk, na wszystkie Towary aktualnie dostępne w Sklepie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.Złożenie przez Kupującego Zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby Towarów na stroniehttp://www.sklep.uffo.eu, kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”,wypełnienie formularza Zamówienia, wybór sposobu Płatności i Kosztów Dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie Zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

4. Po złożeniu przez Kupującego prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia Sklep niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Kupującym, a Sprzedającym. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

5. Kupujący jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych http://sklep.uffo.eu, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia i jest wymagane przez firmę kurierską w przypadku Dostawy dokonywanej za jej pośrednictwem do osób prywatnych.

6. Łączny koszt Zamówienia, obejmujący cenę Towaru oraz Koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego Zamówienia.

7. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie są nowe oraz wolne od wad prawnych. Wiążąca Kupującego oraz Sprzedającego jest Cena widniejąca w opisie Towaru w chwili składania Zamówienia.Podane na stronach Sklepu ceny Towarów nie zawierają Kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu na kacie Towaru, w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.

8. Zamówienie trafia do realizacji po dokonaniu przez Kupującego Płatności. Kupujący zobowiązany jest do dokonania Płatności w wybranej podczas składania zamówienia formie w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. W sytuacji gdy Kupujący nie zastosuje się do niniejszego zapisu, wówczas Sklep anuluje złożone i nie opłacone zamówienie. Zapis niniejszy nie dotyczy to Zamówień składanych przez Kupujących z opcją Płatności przy odbiorze Towaru.

9.  Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

10. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

 

§ 4

Formy Płatności

1. Sprzedający może wybrać spośród następujących form Płatności za Towar:

a) przelew bankowy dokonywany przez Kupującego bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego nr Bank Handlowy w Warszawie SA nr 65 1030 0019 0109 8530 0046 5717
b) za pobraniem listonoszowi dostarczającemu przesyłkę lub na poczcie (o ile taka opcja jest obecnie dostępna),
c) za pobraniem kurierowi dostarczającemu przesyłkę (o ile taka opcja jest obecnie dostępna),
d) za pobraniem w paczkomacie InPost (o ile taka opcja jest obecnie dostępna),,
e) gotówką w siedzibie Sklepu mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Czechowickiej 13 (o ile taka opcja jest obecnie dostępna).

2. W przypadku wyboru Płatności w formie wskazanej w par. 4 pkt 1a), dniem dokonania Płatności jest dzień zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

3. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są faktury VAT.

 

§ 5

Dostawa

1. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Kupujący samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

2. Zamówione Towary dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx, Poczty Polskiej lub za pośrednictwem Paczkomatów InPost, według wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu Zamówienia. Zamówione Towary dostarczane są – w zależności od wyboru Kupującego – bezpośrednio na adres Kupującego wskazany w formularzu Zamówienia.  

3. Dostawy Towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu Towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem Zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji Koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Kupującego przed złożeniem Zamówienia.

4. Czas realizacji Zamówienia i w efekcie dokonanej wysyłki Towaru wynosi:

- 1 dzień roboczy w przypadku złożenia Zamówienia i wybrania opcji z Płatnością przy odbiorze Towaru wraz z dostawą za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 3 dni robocze w przypadku złożenia Zamówienia i wybrania opcji z Płatnością przy odbiorze Towaru wraz z dostawą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów firmy InPost na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- 2 dni robocze w przypadku Płatności za złożone zamówienie w formie przelewu bankowego – czas realizacji liczony jest od daty zaksięgowania Płatności towar na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymania wiadomości o dokonanej przez Kupującego Płatności od firmy pośredniczącej w przekazywaniu środków finansowych wpłacanych na rzecz Sprzedającego przez Kupujących.

W przypadku złożenia Zamówienia na Towary nie będące w danej chwili dostępne lub wykonywane na specjalne zamówienie Kupującego czas realizacji zamówienia jest ustalany w odrębnym trybie, o czym Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod wskazany adres e-mail. W sytuacji gdy Kupujący zamawia w ramach jednego Koszyka Towar aktualnie dostępny oraz Towar, który nie jest aktualnie dostępny (wykonywany na zamówienie Kupującego), wysyłka Towarów następuje wspólnie po zrealizowaniu Zamówienia na Towar nie będący dostępny w chwili składania Zamówienia.

4. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz za pośrednictwem paczkomatów InPost wynosi 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Deklarowany czas dostarczenia przesyłki przez firmę FedEx wynosi 1 dzień roboczy od dnia nadania przesyłki.

5. Po otrzymaniu przesyłki Kupujący powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Kupującego bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

6. Kupujący ma także możliwość zwrotu Towaru oraz jego wymianę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący udziela Sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, firmą InPost (obsługującą Paczkomaty) na nadanie przesyłki zamówionej w Sklepie na jego koszt (zapis ten nie dotyczy Dostawy realizowanej przez firmę kurierską FedEx). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na fakturze VAT. Uwzględnione tam będą koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Kupującego usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji realizacja Dostawy Towaru będzie możliwa jedynie za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx.

 

§ 6

Procedura rozpatrywania reklamacji


1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Kupującym sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych Towarów Kupującym przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa wpar. 1 pkt 10 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Kupującego, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Kuoującego, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego Towaru w Sklepie. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedającego.

3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedającego ze sprzedanym Towarem, Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono wumowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

4. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane Towary (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

5. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli Towar w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

6. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

7. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

9. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (fakturę VAT) i obowiązuje na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

10. Gwarancja nie obejmuje:
a) naturalnego zużycia,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych wskutek niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru,
c) uszkodzeń powstałych wskutek konserwacji niezgodnej z podanymi na załączonych do Towaru etykietach zaleceniami.

11. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego Towaru wraz z żądaniem Kupującego w zakresie składanej reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta Sklep naprawi lub wymieni reklamowany Towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany Towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

12. W przypadku nie wywiązania się przez Sklep z terminów określonych w Warunkach Gwarancji, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny Towaru lub odstąpić od umowy Kupna.

13. Kupujący traci prawa gwarancyjne, gdy Towar był nadal użytkowany po pojawieniu się domniemanej wady będącej przedmiotem reklamacji. Kupujący traciprawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub naprawy towaru wykonanej we własnym zakresie.

14. W celu sprawdzenia zasadności reklamacji, Towar może być oddany przez Sklep do oceny rzeczoznawcy. W tym przypadku termin rozpatrywania reklamacji zostaje wydłużony o okres, w jakim rzeczoznawca wyda swoją opinię.

15. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 § 7

Prawo do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w par. 7 pkt 4, 5 i 8 Regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:  
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;  
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.  

8. Jeżeli Kupujący zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedającego w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedającemu kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy.

9. Kupujący powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

10.Zwracany Towar należy odesłać na adres Sklepu: „UFFO.PL”, ul. Czechowicka 13, 04-218 Warszawa.

11. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

12. Pieniądze za odesłany Towar oraz Koszt dostawy (zgodnie z z par. 7 pkt 1 Regulaminu) zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedającego zwracanego Towaru.

13. Sprzedający dokonuje zwrotów pieniędzy wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

 

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Jeżeli Sprzedający nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W szczególności Kupujący ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

3. Kupujący ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest „UFFO.PL Marek Grabowski”  z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6 m 60, NIP: 527-103-76-67, REGON: 011203826,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Administrator danych przetwarza dane Kupujących wyłącznie na potrzeby realizacji obsługi składanych zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę - informowania o oferowanych przez Sklep produktach. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawyz dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu).

4.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym http://www.sklep.uffo.eu.

5.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupujący potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Sprzedający honoruje wszelkie prawa konsumenta przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumentów korzystających ze Sklepu. Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia w/w ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.


2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupujących nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

3. Załączniki do umowy stanowią:
1) Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy,
2) Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3) Polityk prywatności.
Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Załącznik nr 1 -Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: ul. Czechowicka 13, 04-218 Warszawa, tel. +48 22 610-26-66 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy :

 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwożadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2 -Wzór (formularz) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Dane sklepu:

UFFO.PL Marek Grabowski
Polska ul. Czechowicka 13 04-218 Warszawa
NIP: 527-103-76-67

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

 

Data zawarcia umowy:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres:

 

 

Data:

 

 

Załącznik nr 3 -Polityka Prywatności

I. Warunki ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym sklep.uffo.eu, zwanego dalej „Serwisem”.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest „UFFO.PL Marek Grabowski” z siedzibą w Warszawie (00-808), przy ul. Platynowej 6/60, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadająca numer statystyczny REGON: 0112038261 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 527-103-76-67.

3. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z dostępem do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

5. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 

II. Cel zbierania danych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu.

 

III. Prawo dostępu

1. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązująceprzepisy prawa.

 

IV. Dostęp do danych osób trzecich

1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

2. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

V. Newsletter

1. Newsletter przesyłany jest przez Administratora danych wyłącznie po uprzednim zamówieniu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.

2. Newsletter może zawierać informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144 poz.104 ze zm.).

3. Newsletter jest bezpłatny.

4. W celu otrzymania newslettera Użytkownik powinien: dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie http://www.sklep.uffo.euswojego adresu poczty elektronicznej (e-mail), aktywować przycisk „►”, posiadać aktywny adres poczty elektronicznej, aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

5. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości, o której mowa powyżej, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczenie usług Newslettera.

6. Użytkownik może w każdym momencie rozwiązać umowę o świadczenie usług Newslettera poprzez wykorzystanie linku zawarteego w treści Newslettera. Administrator potwierdza rozwiązanie umowy poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie usług Newslettera Administrator zaprzestaje przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika Newslettera.

7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia Newslettera.

 

VI. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

VII. Mechanizm cookies

Pliki cookies wykorzystywane przez naszą stronę www:

NAZWA PLIKU COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

CEL WYKORZYSTYWANIA PLIKU COOKIE

CZY USUNIĘCIE PLIKU UNIEMOŻLIWI KORZYSTANIE Z WITRYNY?

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

pliki cookies analityczne

 

Te pliki umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej nie zorganizować jego układ. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu. W tym celu Serwis wykorzystuje rozwiązania Gogle Analytics.

nie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies - instrukcje producentów przeglądarek internetowych:

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer:  http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome:  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari:  http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera:  http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

 

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub nie służących osiągnięciu efektu handlowego.

2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem, których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

 

IX. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub  sklep@uffo.eu.

 

X. Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

 

Data: 25.12.2014 r.

 

Pobierz treść  Regulaminu (obowiązującego od dnia 25 grudnia 2014) wraz z załącznikami

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie